Služby

Daňová evidence

 • zaregistrování u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • zaúčtování účetních dokladů
 • operativní evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku a evidence dlouhodobého hmotného majetku
 • sestavení účetních knih (peněžní deník, pokladní kniha, kniha pohledávek a kniha závazků, popř. valutová kniha)
 • vypracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti
 • účetní evidence hmotného a nehmotného majetku (karty majetku)
 • vypracování výkazu majetku a závazků; výkazu příjmů a výdajů
 • vypracování přiznání k dani z příjmů
 • vypracování průběžných přehledů o příjmech a výdajích
 • evidence a zaúčtování DPH
 • vedení knihy daňových dokladů, seznamu daňových dokladů a záznamové povinnosti DPH
 • spolupráce při provádění inventur
 • účast při všech kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • statistické výkazy
 • vystavování vydaných faktur a jejich zasílání

Podvojné účetnictví

 • zaregistrování u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • vytvoření optimální účetní osnovy
 • zaúčtování účetních dokladů
 • sestavení účetních knih (knih syntetické a analytické evidence, hlavní knihy, účetního deníku)
 • kniha závazků a pohledávek
 • sestavení výsledovky hospodaření společnosti, střediska nebo zakázky
 • vypracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti, knihy daňových dokladů a seznamu daňových dokladů
 • účetní evidence hmotného a nehmotného majetku (karty majetku a inventurní soupisy)
 • sestavení roční účetní závěrky
 • vypracování přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně přílohy k přiznání
 • vypracování statistických výkazů
 • spolupráce při provádění inventur
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • zpracování Cash Flow

Mzdová agenda a personalistika

 • zaregistrování u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • spolupráce při uzavírání pracovních smluv a jejich vytvoření
 • zpracování a vyhotovení dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • vyhotovení dohod o hmotné odpovědnosti
 • výpočet mezd zaměstnanců (výplatní pásky, podpisové listiny), evidence mzdových složek zaměstnanců
 • rekapitulace mezd a vyčíslení odvodů
 • vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • vypracování bankovních příkazů pro peněžní ústavy na odvody mezd
 • roční vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vyhotovování zápočtových listů
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • potvrzení zdanitelných příjmů zaměstnanců
 • sepisování výpovědí

Ekonomické poradenství

 • ekonomické poradenství
 • účetní poradenství
 • poradenství při výběru optimální formy podnikání (fyzická osoba, sdružení, s.r.o., v.o.s., a.s., k.s) a odborná pomoc při jejich založení
 • účast na obchodních jednáních
 • zpracování podkladů a žádostí o úvěry
 • poradenství a odborná pomoc při organizačních změnách a ukončení podnikání

Daně

 • daň z příjmu fyzických a právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň dědická a darovací
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • daň silniční
 • daň spotřební
 • daň vybíraná zvláštní sazbou

Ostatní

 • podnikatelské záměry
 • vyhotovování finančních analýz
 • průběžné vyhodnocování základu daně
 • kontrola účetnictví s daňovým dohledem ve Vaší firmě
 • rekonstrukce špatně nebo neúplně vedených účetnictví
 • opravy účetnictví
 • výuka účetnictví
 • účetní komentování daného problému
 • sepisování smluv
 • administrativní služby – dopisy, žádosti, upomínky, oznámení...
 • leasingy
 • archivace dat
 • rekonstrukce účetnictví

Speciální nabídka

 • účetní a ekonomické poradenství prostřednictvím mailu a telefonu (pro stálé klienty)
 • poskytování informací o aktuálních změnách v zákonech
 • díky naší spolupráci s některými bankami, výhodné nabídky při poskytování úvěrů a bankovních služeb

NAŠI PARTNEŘI:
pizzerie kolín | pizzerie mladá boleslav | pizzerie pardubice | stavebniny